adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Specjaliści zatrudnieni w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej służą swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym szerokiej rzeszy odbiorców.

Obejmują opieką dzieci (w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym) i młodzież. Współpracują jednocześnie z ich rodzicami, wychowawcami i nauczycielami.

W poradni przyjmowane są dzieci w różnym wieku; te najmłodsze zgłaszane są bezpośrednio przez rodziców i osoby spokrewnione. Mogą być również skierowane (za zgodą rodziców) przez wychowawców, nauczycieli, lekarzy i kuratorów.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Im szybciej pacjent trafi do poradni tym większe są szanse na skuteczne rozwiązanie jego problemu.

W poradni pedagog zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z niepowodzeniami szkolnymi
 • diagnozą dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • diagnozą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia i dysgrafia)
 • diagnozą dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • badaniem dojrzałości szkolnej i lateralizacji
 • stymulacją wczesnorozwojową dzieci 5-6 letnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • pracą z dzieckiem zdolnym
 • terapią indywidualną i grupową dla dzieci z w/w trudnościami, konstruowaniem indywidualnych programów terapeutycznych
 • konsultacjami dla nauczycieli i rodziców

Pedagodzy ściśle współpracują z psychologami, logopedami i lekarzami w zakresie pomocy pedagogicznej.

W poradni logopeda proponuje:

 • profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku 0-3 lat
 • przesiewowe badania logopedyczne w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • diagnoza zaburzeń mowy (dyslalia, dyzartia, jąkanie, dysglosja, alalia, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, opóźnienie rozwoju mowy)
 • terapia wyżej wymienionych zaburzeń mowy
 • zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej
 • ćwiczenia z logopedii artystycznej
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • organizowanie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

W poradni psycholog zajmuje się:

 • diagnozą dotyczącą trudności w nauce
 • diagnozą zaburzeń zachowania, przystosowania społecznego i trudności adaptacyjnych
 • diagnozą zaburzeń emocjonalnych
 • diagnozą dysfunkcji rozwojowych
 • prowadzeniem spotkań indywidualnych i grupowych (terapeutycznych), aby przezwyciężać wcześniej zdiagnozowane trudności w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym
 • pomocą w rozwijaniu posiadanych zdolności i umiejętności młodzieży szczególnie zdolnej
 • prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół; zajęcia te mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności psychologicznych pozwalających lepiej i skuteczniej radzić sobie w życiu społecznym
 • wspieraniem dzieci niepełnosprawnych w celu pobudzenia i wydobycia posiadanych możliwości
 • udzielaniem porad i wskazówek do postępowania i pracy z dzieckiem - rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom
 • terapią nerwic dziecięcych i młodzieżowych - tiki, moczenie nocne
 • terapia młodzieży z zaburzeniami w odżywianiu (anoreksja, bulimia, jadłowstręt)
 • propagowanie wiedzy psychologicznej poprzez uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i konsultacjach
 • działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz niesienia pomocy i wparcia psychicznego dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom
 • współpracą z samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną.

W poradni doradca zawodowy zajmuje się:

Jednym z zadań statutowych Poradni jest poradnictwo zawodowe, diagnoza i orzecznictwo uczniów kończących gimnazjum. Doradca zawodowy oferuje następujące usługi:

 • wybór zawodu i kierunku dalszego kształcenia służenie pomocą w trafnym wyborze
 • zajęcia warsztatowe z drugimi klasami gimnazjum "Planuję zawód, wybieram szkołę" i czwartymi liceum ogólnokształcącego "Planuję karierę zawodową, wybieram kierunek dalszego kształcenia”
 • analiza rynku pracy
 • otoczenie szczególną opieką młodzieży z problemami zdrowotnymi
 • uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów na radach pedagogicznych, zebraniach i konsultacjach indywidualnych
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców
 • narady szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego