adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


KADRA PEDAGOGICZNA

 

Edyta Ludwiniak objęła funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od dnia 1 września 2012 r.

Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: zarządzania oświatą, historii, wiedzy o społeczeństwie i filologii polskiej. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując początkowo, jako nauczyciel zawodu w ZSZ Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, a następnie w ZSZ w Nowych Ręczajach, gdzie przez 6 lat zajmowała stanowisko dyrektora szkoły. Przez ostatnie lata pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej.

 

 • Tomasz Wnuk – wicedyrektor, psycholog kliniczny i osobowości, nauczyciel dyplomowany.
  Pracuje w Poradni od 1998 roku. Zajmuje się diagnozą, terapią, psychoedukacją. Pomocą terapeutyczną obejmuje przede wszystkim rodziców i dzieci z trudnościami emocjonalnymi, z problemami wychowawczymi. Prowadzi „Szkołę dla rodziców”, szkolenia dla rodziców i nauczycieli w szkołach, np. „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”, „Rola ojca w rodzinie”, „Psychologiczne skutki reklamy”.
 • Maria Albrechcińska-Oleksiuk – psycholog (Uniwersytet Warszawski), nauczyciel dyplomowany, mediator sądowy, biegła sądowa, certyfikowany instruktor programu profilaktycznego „Elementarz”.
  W Poradni pracuje od 1992 roku. Zajmuje się psychologiczną diagnozą przyczyn trudności w nauce oraz zaburzeń zachowania. Prowadzi rozmowy terapeutyczne z młodzieżą mającą lub sprawiającą trudności. Realizuje zajęcia warsztatowe z młodzieżą (na temat agresji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, uzależnień, komunikacji interpersonalnej, szkolę młodzieżowych mediatorów), nauczycielami i rodzicami („Szkoła dla Rodziców”, rozpoznawanie i wygaszanie zachowań agresywnych, trudności wieku dojrzewania, profilaktyka uzależnień, rozpoznawanie przejawów i skutków przemocy).
  Jest pomysłodawcą i współorganizatorem cyklu konferencji profilaktycznych „Szkoła dla profilaktyki” (6 edycji) oraz Przeglądu Małych Form Teatralnych o tematyce profilaktycznej (3 edycje).
  Prowadzi badania rozmiarów, charakteru i tendencji występujących w obrębie takich zjawisk, jak przemoc, agresja oraz kontakt ze środkami zmieniającymi świadomość przez dzieci i młodzież. Wnioski są publikowane w prasie specjalistycznej oraz Internecie i służą do ustalania kierunków oddziaływań profilaktycznych.
  W pracy wykorzystuje kompetencje i umiejętności zdobyte na studiach podyplomowych (Podyplomowe Studium Biegłych Sądowych Psychologów, Studium Podyplomowe Wychowania Seksualnego) oraz licznych kursach i szkoleniach.
 • Joanna Czeluścińska – psycholog, nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła XVI edycję Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego prowadzoną przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.
  W Poradni pracuje od 2005 roku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, wspieraniem rozwoju osobistego. Prowadzi zajęcia i warsztaty grupowe dla dzieci i młodzieży.
 • Marlena Czubska – Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany.
  Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej oraz Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci oraz młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną oraz grupową według metody Dennisona. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji.
 • Ewa Dapczyńska – pedagog-socjolog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa szkolno-zawodowego na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  W Poradni pracuje od 1988 roku. Zajmuje się doradztwem szkolno-zawodowym, służy pomocą uczniom gimnazjum w trafnym wyborze zawodu i szkoły, a uczniom szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu kariery zawodowej; szczególną opieką i pomocą pedagogiczno-doradczą otacza uczniów z problemami zdrowotnymi, prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców oraz porady indywidualne. Zajmuje się także diagnozą pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce.
 • Joanna Gajda – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność psychologia kliniczna dziecka.
  W Poradni pracuje od 1989 roku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami. Prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zdolnej, w ramach którego są organizowane konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe.
  Współorganizatorka Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących. U kończyła różnorodne formy kształcenia i doskonalenia. Jest w trakcie trzyletniego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Agnieszka Gajowniczek – pedagog, nauczyciel mianowany . Absolwentka APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
  W Poradni pracuje od 2006 roku, zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w uczeniu się, terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki. Prowadzi także zajęcia grupowe wspomagające dla dzieci sześcio i siedmio-letnich o wolniejszym tempie rozwoju.
  Od 2008r zajmuje się w Poradni diagnostyką i terapią przetrwałych odruchów niemowlęcych. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój małych dzieci. W X 2008r rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka" w DSW we Wrocławiu. Interesuje się tematyką neurorozwoju, integracją odruchów posturalnych oraz terapią taktylną.
 • Krzysztof Jagielski – mgr psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej, nauczyciel mianowany.
  W Poradni pracuje od 2003 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oprócz tego prowadzi zajęcia grupowe dla gimnazjalistów i licealistów. Jest w trakcie podyplomowych studiów w zakresie diagnozy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Jolanta Kamińska – oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Studia Podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej.
  W Poradni pracuje od 2009 r. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci 5-7 letnich o wolniejszym tempie rozwoju oraz z problemami w komunikacji. Zajmuje się terapią indywidualną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Katarzyna Klęsk – pedagog, nauczyciel dyplomowany Poradni pracuje od 2001 roku. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce oraz terapią uczniów dyslektycznych. Prowadzę również zajęcia stymulujące rozwój dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku od 0-6 roku życia.
 • Elżbieta Kowalczyk – pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Podyplomowe Studium w zakresie terapii pedagogicznej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  W Poradni pracuje od 1988 roku. Zajmuje się głównie terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz diagnozą trudności dydaktycznych. Propaguje wiedzę na temat dysleksji wśród nauczycieli i rodziców. Członek Odwoławczy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN, ekspert Komisji Egzaminacyjnych z listy MEN.
 • Anita Juszczak– absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany.
  W Poradni pracuje od 2002 roku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoedukacją, wsparciem psychologicznym, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni i w szkołach (zajęcia relaksacyjne dla dzieci, trening pewności siebie dla dzieci w wieku szkolnym, grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i starszej; zajęcia antystresowe dla maturzystów, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów i inne, również na tematy zaproponowane przez osoby zainteresowane).
  Ukończyła Podyplomowe Studium Podstaw Psychoterapii oraz kurs podstawowy psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jej szczególny obszar zainteresowania zawodowego to psychoterapia indywidualna i grupowa (szczególnie terapia skoncentrowana na rozwiązaniach oraz terapia zabawą).
 • Hanna Michalska - długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 1983 - 2012 roku, nauczyciel dyplomowany, terapeuta rodzinny, mediator rodzinny i sądowy, jest trenerem i superwizorem, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Pracuje w Poradni od 1978r na stanowisku pedagoga, w 1982 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, rozwiązywania konfliktów rodzinnych i mediacji, liczne kursy doskonalące m. in. wczesnej interwencji, terapii depresji, krótkoterminowej terapii, coachingu. W pracy szczególnym obszarem jej zainteresowania są zaburzenia dzieci i młodzieży o charakterze nerwicowym (tiki, moczenie, zanieczyszczanie, anorexia nervosa, bulimia, samookaleczeniea próby samobójcze, obniżenie nastroju). Jest trenerem programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, „Nasze spotkania”, „Elementarz”. Jest autorem artykułów na tematy: nerwic dziecięcych, depresji, samobójstw, jest współautorem podręcznika dla nauczycieli „Nauczanie w klasach integracyjnych”.
  Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz innych np. kuratorów sadowych, sędziów rodzinnych, rodziców dzieci z problemami rozwojowymi.
 • Urszula Mirosz – logopeda, nauczyciel dyplomowany.
  Pracuje w Poradni od 1992 roku. Prowadzi badania diagnostyczne, terapię zaburzeń mowy. Jako terapeuta Polskiego Związku Jąkających się od 14 lat prowadzi terapię grupową dzieci i młodzieży jąkającej się. Współpracuje z przedszkolami i szkołami na terenie powiatu mińskiego dokonując przesiewowych badań mowy i słuchu. Koordynuje działania „Punktu Konsultacyjnego dla dzieci niedosłyszących”. Prowadzi grupę wsparcia dla dzieci niedosłyszących.
  Jest inicjatorem prowadzonej od 6 lat „Soboty logopedycznej” – Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.
  Jako członek Polskiego Związku Logopedów i w-ce prezes Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział w Siedlcach od 2000r wspiera pracę logopedów z placówek oświatowych powiatu mińskiego. Obejmuje opieką studentów, stażystów i wolontariuszy.
  Jest autorem artykułów w prasie lokalnej i specjalistycznej na temat profilaktyki logopedycznej oraz zaburzeń rozwoju mowy.
  Współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie i Akademią Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Podlaską w Siedlcach.
  Ekspert MEN z zakresu logopedii.
 • Estera Muszkiet – Wiazowska – surdopedagog, nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,  specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.Pracuje w Poradni od 2003 roku. Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Współprowadzi Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. W ramach działalności punktu organizuje spotkania integracyjne dla starszej młodzieży niedosłyszącej oraz prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Prowadzi też grupę dzieci 7-letnich wolniej rozwijających się.
 • Anna Oklesińska – pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.
  W Poradni pracuje od 2001 roku. Zajmuje się oceną predyspozycji zawodowych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Diagnozuje dzieci i młodzież z trudnościami szkolnymi. Prowadzi poradnictwo grupowe oraz zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej dla młodzieży.
  Należy do Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych. Propaguje wiedzę z zakresu Poradnictwa Zawodowego i Rynku Pracy w środowisku lokalnym.
 • Ewa Ołdak – pedagog, reedukator i oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.
  Pracuje w Poradni od 1983 roku. W swojej pracy czas dzieli pomiędzy diagnozę, terapię pedagogiczną oraz zajęcia grupowe z dziećmi. Diagnozą obejmuje dzieci i młodzież napotykające różnego rodzaju trudności w nauce. Terapią pedagogiczną obejmuje dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej doznających specyficznych trudności w nauce – głównie w nauce matematyki. Opracowuje programy i scenariusze zajęć dla dzieci 3-5 letnich nieobjętych opieką przedszkolną.
  Jest realizatorem programu „Edukacja matematyczna w przedszkolu” w grupie 5 i 6-latków. Dla dzieci klas „0” które charakteryzują się wolniejszym tempem rozwoju i napotykają na trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności realizuje zajęcia wspomagające rozwój dające możliwość osiągnięcia gotowości szkolnej.
  Prowadzi zajęcia otwarte dla studentów, nauczycieli, warsztaty dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”.
 • Emilia Opejda – mgr psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej, nauczyciel mianowany.
  W Poradni pracuje od 2004 roku. Zajmuje się diagnoza i terapią, prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży metodą Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona oraz trening kompetencji społecznych wg A. Goldsteina. Jest w trakcie trzyletniego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Aleksandra Ostaszewska – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany, mediator, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych MENiS.
  W Poradni pracuje od 2002 roku, zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwem zawodowym dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (m.in. porady indywidualne dotyczące dalszej drogi kształcenia, diagnoza predyspozycji zawodowych, warsztaty dla licealistów „Planuję karierę zawodową”) oraz zajęcia na terenie szkół gimnazjalnych.
 • Ewelina Pałasz-Urlich – logopeda, nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia ukończone na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w Instytucie Psychologii i Wspomagania Rozwoju Człowieka, w Zakładzie Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii.
  W Poradni pracuje od 2006 roku. Prowadzi badania diagnostyczne oraz terapię logopedyczną dzieci i młodzieży; oferowana pomoc dotyczy diagnozy i terapii zaburzeń mowy, zaburzeń komunikacji oraz wad wymowy.
 • Katarzyna Pędzich - psycholog, mediator rodzinny, trener warsztatu. W Poradni zajmuje się pracą z rodzicami oraz młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z rozpoznaniem choroby psychicznej.
 • Monika Pietrzk – nauczyciel kontraktowy, psycholog, dietetyk; absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Medycznej w Warszawie.
  W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci z trudnościami w nauce.
 • Izabela Szmidt – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim w stopniu licencjata, Studia Podyplomowe z terapii pedagogicznej w WSSE w Warszawie.
  W Poradni pracuje od 1994 roku. Prowadzi: diagnozę pedagogiczną dzieci z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi; terapię dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia); zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; badania przesiewowe z zakresu wczesnego wykrywania dysleksji (SRD) oraz komputerowe badanie wzroku programem „Widzę”. Członek Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego.
 • Beata Wasilewicz – pedagog, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
  W Poradni pracuje od 2008 roku. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce oraz terapią uczniów dyslektycznych. Prowadzi również diagnozę i terapię metodą Integracji Sensorycznej. Współprowadzi zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci 5-7 letnich o wolniejszym tempie rozwoju oraz z problemami w komunikacji.
  Ponadto prowadzi diagnozę oraz terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zakresu zaburzeń mowy, zaburzeń komunikacji oraz wad wymowy. Interesuje się specyfiką rozwoju małych dzieci, czynnikami zaburzającymi ich rozwój i terapią. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Izabella Wilk - Dobrzyńska – oligofrenopedagog, reedukator, nauczyciel dyplomowany, absolwentka wydziału pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
  W Poradni pracuje od 1998 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi grupę dzieci pięcioletnich z deficytami rozwojowymi, zajęcia warsztatowe „Antystres dla maturzystów”, „Szkołę dla rodziców i Wychowawców”, spotkania dla rodziców i nauczycieli dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych.
 • Grażyna Zajdel-Padzik – pedagog, nauczyciel dyplomowany.
  W Poradni pracuje od 1988 roku. Zajmuje się diagnozą przyczyn trudności szkolnych oraz terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży w różnym wieku. Prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zdolnej. Jest autorką indywidualnych i grupowych programów stymulacji rozwojowej dzieci o szczególnych uzdolnieniach. Współorganizatorka corocznego Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących.
 • Jadwiga Zembek – psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzę i umiejętności doskonali na licznych szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych, certyfikowany terapeuta SI.
  W Poradni pracuje od 1984 roku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią, prowadzi zajęcia i warsztaty psychologiczne m.in. Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, TZA.
  W swojej pracy koncentruje się na pomocy dzieciom niepełnosprawnym, a szczególnie autystom. Od kilku lat angażuje się w tworzenie klas integracyjnych na terenie naszego powiatu.
 • Monika Złotnik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka wydziału psychologii klinicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2005 roku ukończyła studium psychoterapii dziecka i rodziny przy Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
  W Poradni pracuje od 1999 roku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią oraz prowadzi zajęcia i warsztaty psychologiczne m.in. Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.
 • Ignatowicz Paweł – neurolog dziecięcy
 • Dr Dorota Mazurek - lekarz psychiatra
 • Kasia Rek - Bakuła - psycholog
 • Agnieszka Stańczuk - referent
 • Milena Milewska - referent
 • Wilk Tomasz - psychiatra dziecięcy

 


 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

 • Barbara Wasilewska – główna księgowa.
  W Poradni zatrudniona od 1 marca 1997 roku na stanowisku głównej księgowej.
 • Beata Pawłowska-Koć – samodzielny referent.
  Pracuje w poradni od 1977 roku na stanowisku samodzielnego referenta. Zajmuję się rejestracją dzieci badanych, przyjmowaniem zgłoszeń rodziców i szkół na badania, powiadamianiem o terminach, udzielaniem wszechstronnych informacji rodzicom, nauczycielom, interesantom.
 • Małgorzata Biernacka – wykształcenie średnie – ekonomiczne. Pracuje na stanowisku specjalisty d/s kadr.
  W Poradni zajmuje się prowadzeniem teczek akt osobowych pracowników, naliczaniem płac, rozliczeniami z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON.
 • Anna Morelowska – Wykształcenie średnie o kierunku społeczno-prawnym.
  Pracuje w Poradni od 1997 roku, dba o czystość i bezpieczeństwo w poradni.
 • Mirosław Paja – nauczyciel dyplomowany, absolwent Politechniki Rzeszowskiej.
  W Poradni pracuje od 2006 roku na stanowisku informatyka. Czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego. Jest administratorem strony internetowej Poradni.

 


 

W PORADNI PRACOWALI:

 • Hanna Stefańska – neurologopeda. Ukończyła Resocjalizację na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach, a następnie podwójne studia Podyplomowe na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
  W Poradni od 1996 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z wadami wymowy. Jest współautorką programu „Demostenes”, który kształci i doskonali komunikację młodzieży gimnazjalnej. Ponadto prowadzi terapię logopedyczną pacjentów z afazją po przebytych urazach mózgu. Propaguje w środowisku wczesną interwencję logopedyczną, oraz czystą i poprawną polszczyznę. Od 5-ciu lat jest współorganizatorką Konferencji „Forum Nauczycieli Twórczych i Poszukujących”.
 • Anna Świerżewska – stażystka, studentka psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W Poradni pracowała od września 2006r,
 • Domańska Wioletta
 • Monika Wróbel – pedagog, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
  W Poradni pracowała od 2006 roku. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce oraz terapią uczniów dyslektycznych. Prowadzi również zajęcia stymulujące rozwój dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku od 0-6 roku życia. Współprowadzi zajęcia grupowe wspomagające dla dzieci sześcio i siedmio-letnich o wolniejszym tempie rozwoju. Obecnie uczęszcza na kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki.
 • Elżbieta Sobol – logopeda, nauczyciel mianowany. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs Dennisona.
  W Poradni pracowała od 2000 roku. Zajmuje się głównie: diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Pod opieką logopedyczną ma m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz inne mające różnorodne zaburzenia mowy. W miarę potrzeb prowadzi konsultacje, udziela wskazówek rodzicom.
 • Anna Skibniewska - Kwiatkowska – psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany.
  Ukończyła Wydział Psychologii na ATK w Warszawie; Studia Podyplomowe z terapii pedagogicznej w WSSE w Warszawie; Studium Socjoterapii: trening interpersonalny, trening pracy indywidualnej, trening pracy z rodziną; III0 terapii z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej wg P. Dennisona; Monachijską Diagnostykę Dzieci do 2 roku życia i inne kursy, warsztaty i szkolenia doskonalące diagnozę, pracę z dzieckiem i z rodziną.
  W Poradni pracowała od 1999r do 2010r. Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi; terapię grupową dzieci i młodzieży wg metody Dennisona; techniki uczenia się dla dzieci i młodzieży; warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”; seminaria dla nauczycieli i pedagogów szkół z powiatu mińskiego; zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Współpracuje z pedagogiami, nauczycielami i rodzicami oraz z organizacjami pozarządowymi.
 • Irmina Ostrowska – inżynier, absolwentka studiów informatycznych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
  Pracowała w Poradni od 2003 do 2011 roku na stanowisku referenta. Zajmuje się prowadzeniem dokumentacji Poradni. Zawsze bardzo chętnie służy pomocą w obsłudze multimediów.
 • Dzendzel Barbara – psychiatra dziecięcy